Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/users/klasykarozrywkisklep/public_html/includes/modules/ultimate_seo_urls5/modules/Usu_Categories.php on line 161
QUEEN - QUEEN - DZIEŁA ZEBRANE -
Klasyka Rozrywki
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk

Informacje o produkcie
Queen - Dzieła zebrane
Cena produktu: 45,15 zł
Zamawiana ilość:  
Queen - Dzieła zebrane
Stan magazynowy
Średnia ocena
Brak recenzji
Opis
Linki
Recenzje
Wydawnictwo: KAGRA

Autor:
Georg Purvis

'Moje utwory są jak jednorazowe żyletki . Przeznaczone do zabawy, do natychmiastowej konsumpcji. Słuchasz ich, podobają ci się, potem odrzucasz je i sięgasz po następne. Taki pop jednorazowego użytku''. Freddie Mercury

Znakomity przewodnik po karierze zespołu Queen.
Książka zarówno dla kolekcjonerów jak i dla początkujących fanów

Zawartość
– dokładnie opisane wszystkie albumy zespołu i płyty solowe poszczególnych jego członków
– szczegółowo opisane setki piosenek z kariery zespołu oraz z płyt solowych muzyków grupy
– opis występów na żywo zarówno samego zespołu jak i wykonań solowych jego członków
Począwszy od The Bubblingover Boys i The Hectics do triumfalnego powrotu na scenę z wokalistą Paulem Rodgersem w 2005 roku
– dokładna dyskografia (wydawnictwa wideo, DVD, płyty winylowe i CD, wydawnictwa interaktywne)
– Całość okraszona komentarzami członków zespołu.

Queen to jeden z tych zespołów, które znają wszyscy. Choć w przy­szłym roku minie 20 lat od śmierci Fred­diego Mercury’ego, cały czas cieszy się nie­słab­nącą popular­no­ścią i uwiel­bieniem mediów, które do dziś grają naj­więk­sze prze­boje grupy, na stałe już obecne w kanonie nie tylko rocka, ale szeroko pojętej muzyki popular­nej. Rów­nież w Pol­sce lon­dyń­ska czwórka ma swoich oddanych fanów, o czym świad­czy chociażby ich aktyw­ność w Inter­necie — ist­nieje nawet pręż­nie działający Pol­ski Fan­klub Queen. Ci właśnie pol­scy fani mają powód do rado­ści: w stycz­niu nakładem wydaw­nic­twa Kagra ukazała się nowa książka o ich ulubionym zespole.

Trzeba przy­znać, że o ile w Pol­sce bywa róż­nie z książ­kami muzycz­nymi (nie­stety, na ogół dość nie­ciekawie), miłośnicy twór­czo­ści Fred­diego i spółki nigdy więk­szych powodów do narzekań nie mieli. Już w latach dziewięć­dziesiątych pojawiło się na rynku wiele solid­nych opracowań historii zespołu, czy antologii i prze­kładów tek­stów. Z tytułu publikacji Queen: Dzieła zebrane też można zresztą myl­nie wywnioskować, iż jest ona kolej­nym zbiorem tek­stów zespołu. W rzeczywisto­ści jed­nak jest to bar­dzo szczegółowe opracowanie nie­zmier­nie bogatej dys­kografii Queen. I wypada od razu zaznaczyć, że nie jest to raczej książka kierowana do począt­kujących fanów. Choć z opisu poszczegól­nych płyt i utworów wyłania się pełny obraz historii kapeli, osobom jesz­cze nieobeznanym z jej dorob­kiem polecał­bym raczej dopiero co wydaną Ilustrowaną historię królowej rocka, rów­nież wydaw­nic­twa Kagra.

Queen: Dzieła zebrane Geo­rga Purvisa robi wrażenie już od pierw­szej chwili, gdy trafi w nasze ręce. 450-stronicowa księga, wydana w twar­dej oprawie, przy­tłacza wręcz ilo­ścią przed­stawionego w niej materiału. Zasad­niczo pozycję podzielono na osiem roz­działów. Po krót­kiej przed­mowie i instruk­cji korzystania z książki, przed­stawione nam zostają losy poszczegól­nych muzyków, zanim dołączyli do Queen. Mamy więc dwa słowa o The Opposition i Deacon Johna Deacona, The Reac­tion, w którym grał Roger Taylor, Wrec­kage i Sour Milk Sea, w których śpiewał Fred­die Mer­cury (wtedy jesz­cze pod praw­dziwym nazwiskiem Fred­die Bul­sara) oraz już bar­dziej znanym Smile, w którym udzielali się Brian May i Roger Taylor. To właśnie po roz­padzie tego ostat­niego narodził się Queen, co rów­nież zostało tutaj opisane. Potem płyn­nie prze­chodzimy do drugiego roz­działu pt. „Albumy”.

Ta część książki to praw­dziwy raj dla kolek­cjonerów. W kolej­no­ści chronologicz­nej przed­stawiono tutaj całą dys­kografię Brytyj­czyków, od debiutanc­kiego krążka „Queen” z 1973 roku, aż po „Return of the Cham­pions” – kon­cer­tówkę, będącą owocem kon­tro­wer­syj­nego powrotu zespołu, z Paulem Rod­ger­sem na scenie. Dodat­kowo opisano rów­nież solowe dokonania poszczegól­nych muzyków. Każdy album został rzetel­nie opisany: możemy prze­śledzić historię jego wydań na prze­strzeni lat, a także zapoznać się z okolicz­no­ściami, w jakich powstawał, opisem samego procesu nagrania, a w końcu reak­cji mediów na premierę materiału w chwili wydania. Dowiemy się, że kon­tro­wer­syjny album „Hot Space” wcale nie miał tak złej prasy w momen­cie premiery i prze­konamy się, czemu „Made in Heaven” w żadnym wypadku nie można uznać jako „skoku na kasę” po śmierci lidera zespołu. Wszyst­kie opisy okraszoną dużą ilo­ścią wypowiedzi samych muzyków, co nie tylko umila lek­turę, ale i pod­nosi ich war­tość dokumentalną.

W bar­dzo podobny spo­sób przy­gotowano sek­cję „Utwory”, w której – już alfabetycz­nie – możemy zapoznać się ze wszyst­kimi piosen­kami, jakie kiedykol­wiek zostały nagrane pod szyl­dem Queen. Tutaj już oczywi­ście opisy są mniej szczegółowe – w przy­padku wielu utworów za komen­tarz wystar­czyło kilka zdań. Oczywi­ście w przy­padku naj­więk­szych prze­bojów można liczyć na bar­dziej obszerną wypowiedź autora (np. znany wszyst­kim stadionowy hit wszech czasów „We Will Rock You”, czy „Under Pres­sure”, efekt współ­pracy zespołu z Davidem Bowiem na początku lat osiem­dziesiątych, opisano tu na ponad dwie strony). Same opisy na ogół przed­stawiają krótką charak­terystykę kon­struk­cji i brzmienia kawałka, czasem uzupeł­nioną jego rysem historycz­nym, ciekawost­kami, bądź próbami inter­pretacji. Dowiemy się więc m.in. dlaczego „You Don’t Fool Me” to naj­gor­szy sin­giel zespołu od czasów „Body Lan­guage”, czemu Roger Taylor zdecydował się napisać na swoją solową płytę „Hap­piness?” utwór o nazistach oraz jak pier­wot­nie brzmiał tytułowy kawałek z krążka „A Kind of Magic” i czemu trak drastycz­nie zmieniła się jego forma.

„Queen na żywo” to – jak sama nazwa wskazuje – roz­dział poświęcony kon­cer­tom zespołu. Opisano tutaj pobież­nie każdą trasę z lat 1970–1986, wraz z wykazem wszyst­kich wchodzących w jej skład występów oraz ich typową setlistą. Roz­dział piąty to wykaz kom­pilacji i efek­tów współ­pracy Queen z innymi artystami. Przy­gotowano go w dość skąpy spo­sób, skupiając się jedynie na naj­waż­niej­szych składan­kach zespołu, ale wykonanie peł­niej­szego ich spisu byłoby tak naprawdę nie­wy­konalne i chyba zupeł­nie nie­po­trzebne. Część szósta zawiera wykaz innych mediów, związanych z zespołem. Mamy tu więc spis sesji radiowych, jakie zespół zarejestrował na potrzeby stacji BBC, pełną wideografię Queen oraz opis takich ciekawostek, jak musical „We Will Rock You”, czy „Queen: The eYe” – gra kom­puterowa firmy Elec­tronic Arts, będąca fabular­nym roz­winięciem tegoż musicalu. W czę­ści siód­mej skupiono się na solowych kon­cer­tach poszczegól­nych człon­ków zespołu oraz działal­no­ści projektu „Queen + Paul Rod­gers”, zaś roz­dział ósmy to dość prowizoryczny wykaz sin­gli Queen oraz innych projek­tów powiązanych z zespołem muzyków.

Kup książkę!W zasadzie jedyną rzeczą, do której można się przy­czepić w tej książce, jest paradok­sal­nie jej szczegółowość. Widać na każ­dym kroku, że Purvis chciał stworzyć kom­pletny prze­wod­nik po wszyst­kich dziełach Queen, momen­tami jed­nak według mnie nieco prze­sadził. Mam tutaj na myśli zwłasz­cza sek­cję „Utwory” – o ile opisywanie piosenek, które nigdy oficjal­nie się nie ukazały i dostępne są jedynie na fanow­skich bootlegach jak naj­bar­dziej popieram, tak już poświęcanie miej­sca utworom, których ist­nienie nie zostało nawet do końca potwier­dzone, uważam za zbędne. Nie­stety, dość często kuleje rów­nież pol­skie tłumaczenie, co momen­tami utrud­nia zro­zumienie infor­macji, które chciał nam prze­kazać autor. Szkoda też, że przy okazji opisu albumów nie pokuszono się o przed­stawienie chociażby czarno-białych miniatur ich okładek.

Nie ulega jed­nak wąt­pliwo­ści, że Queen: Dzieła zebrane to gratka dla miłośników zespołu, zwłasz­cza tych z dużymi skłon­no­ściami kolek­cjoner­skimi. Warto mieć na półce taką queenową encyklopedię. 

Jakub Gańko (Bookznami.PL)

Ilość stron: 448

Format: 175 x 245 mm

Oprawa: Twarda
Nikt jeszcze nie napisał recenzji o tym produkcie.
Napisz recenzję
Przy zakupie dwóch dowolnych książek i zamówieniach powyżej 100 zł przesyłkę wysyłamy gratis! W przeciwnym wypadku koszt przesyłki wynosi 14 złotych w wypadku paczki pobraniowej lub 9 zł w przypadku listu poleconego (wysłany po wcześniejszej wpłacie na konto). Wszystkie przesyłki wysyłamy priorytetem. Forma płatności za pobraniem lub przelewem na konto.

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/users/klasykarozrywkisklep/public_html/includes/modules/ultimate_seo_urls5/modules/Usu_Categories.php on line 161
Poprzednia strona Produkt 5 z 7
w kategorii QUEEN I FREDDIE MERCURY
Następna strona
Klienci zakupili także:

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/users/klasykarozrywkisklep/public_html/includes/modules/ultimate_seo_urls5/modules/Usu_Categories.php on line 161

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/users/klasykarozrywkisklep/public_html/includes/modules/ultimate_seo_urls5/modules/Usu_Categories.php on line 161
 
O utworach Depeche Mode
O utworach Depeche Mode 24,05 zł
Wydawnictwo: In Rock Autor: Adam Maciejewski  Książka przedstawia historię powstania i rys znaczeniowy poszczególnych utworów grupy Depeche Mode, poczynając od utworu "Big Muff" a kończąc na ... 
 
Przewodnik fana Queen po Londynie
Przewodnik fana Queen po Londynie 15,75 zł
Wydawnictwo: Beseder, Wrzesień 2008 Autor: Michał Bigoraj "Przewodnik fana Queen po Londynie" pierwsza tego typu książka w Polsce. Historia, być może najważniejszego w dziejach muzyki zespołu od genezy powstania aż po ... 
 
Depeche Mode Antologia tekstów i przekładów
Depeche Mode Antologia tekstów i przekładów 29,30 zł
Wydawnictwo:  In Rock Autor: Lesław Haliński Pierwsze na polskim rynku wydanie tekstów jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów lat 80 i 90. Ta dwujęzyczna książka zawiera doskonałe przekłady Lesława ... 
Pozostałe produkty z kategorii QUEEN I FREDDIE MERCURY

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/users/klasykarozrywkisklep/public_html/includes/modules/ultimate_seo_urls5/modules/Usu_Categories.php on line 161

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/users/klasykarozrywkisklep/public_html/includes/modules/ultimate_seo_urls5/modules/Usu_Categories.php on line 161

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/users/klasykarozrywkisklep/public_html/includes/modules/ultimate_seo_urls5/modules/Usu_Categories.php on line 161

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/users/klasykarozrywkisklep/public_html/includes/modules/ultimate_seo_urls5/modules/Usu_Categories.php on line 161

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/users/klasykarozrywkisklep/public_html/includes/modules/ultimate_seo_urls5/modules/Usu_Categories.php on line 161
 
Freddie Mercury. Biografia.
Freddie Mercury. Biografia. 34,90 zł
Wydawnictwo: In Rock Autor: Laura Jackson "Freddie Mercury. Biografia" to książka chwalona przez fanów na całym świecie. Znajdziemy tu wielostronny portret wokalisty Queen, prześledzimy jego karierę i poznamy burzliwe życie ... 
 
Freddie Mercury. Biografia legendy.
Freddie Mercury. Biografia legendy. 42,00 zł
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie Autor:  Lesley-Ann Jones Freddie Mercury (1946-1991) - niezwykły wokalista, niezrównany showman, skomplikowana osobowość. Lesley-Ann Jones, była dziennikarka muzyczna, obala mity, analizuje ... 
 
Queen. Nieznana historia. (oprawa twarda)
Queen. Nieznana historia. (oprawa twarda) 46,90 zł
Wydawnictwo: Sine Qua Non Autor: Peter Hince Queen. Nieznana historia to rock’n’rollowa opowieść z czasów świetności muzycznego szaleństwa, snuta ze sceny, zza kulis i ze studyjnego zacisza. Ten niepowtarzalny zapis ... 
 
Queen. Nieznana historia. (oprawa miękka)
Queen. Nieznana historia. (oprawa miękka) 36,90 zł
Wydawnictwo: Sine Qua Non Autor: Peter Hince Queen. Nieznana historia to rock’n’rollowa opowieść z czasów świetności muzycznego szaleństwa, snuta ze sceny, zza kulis i ze studyjnego zacisza. Ten niepowtarzalny zapis ... 
 
Przewodnik fana Queen po Londynie
Przewodnik fana Queen po Londynie 15,75 zł
Wydawnictwo: Beseder, Wrzesień 2008 Autor: Michał Bigoraj "Przewodnik fana Queen po Londynie" pierwsza tego typu książka w Polsce. Historia, być może najważniejszego w dziejach muzyki zespołu od genezy powstania aż po ... 
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Powiadomienia
Bestsellery
Ostatnio oglądane
Recenzje
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Powiadom znajomego
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
354644 wywołań od 03 styczeń 2011